نسرین یوسفی هستم

مدیر پروژه سامانه جامع صنعت ساختمان (پنجره) و مدیر بخش حقوقی پنجره مگ می باشم.
دانش آموخته کارشناسی اقتصاد بازرگانی و فارغ تحصیل کارشناسی ارشد حقوق-جزا می باشم.
من کار،طبیعت،موسیقی سنتی و مطالعه رو دوست دارم.

کار من زندگی من است

قسمتی از رزومه کاری بنده

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
پیگیری و حل و فصل  دعاوی حقوقی ملکی